گفتگوی حیات طیبه با مجتبی ایلکا ، معاون فرهنگی پایگاه شهید بهرامی درباره قرارگاه فکری جابر بن حیان | پایگاه شهید بهرامی